Ogłoszenie z dnia 2023-02-02 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Data wydania 2023-02-02
Tytuł Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Radziłów 2023.02.02

 Gk.6730.10.2022.JC

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

 Działając na podstawie art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503), w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1029z późn.zm.), podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 2 lutego 2023 r. wydana została decyzja nr Gk.6730.10.2022.JC o warunkach zabudowy dla następującego rodzaju inwestycji

„zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym o docelowej obsadzie inwentarza do 70 DJP, której przedmiotem jest budowa budynku gospodarczego z przeznaczeniem na przechowywanie narzędzi, maszyn i sprzętu rolniczego,

rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego, przewidzianej do realizacji na terenie istniejącej zabudowy zagrodowej, obejmującym części działek ewidencyjnych nr 1587/2 i 1589/2, położonym w obrębie ewidencyjnym gruntów wsi Łoje-Awissa, gm. Radziłów”.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania
się z treścią niniejszej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów przy ul. Plac 500-lecia 14, w pokoju nr 3a w godzinach pracy urzędu.

Niniejsze obwieszczenie, podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziłów oraz sołectwa wsi Łoje-Awissa.

 

Wójt Gminy Radziłów

 Krzysztof Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2023-02-02

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2023-02-03

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2023-02-03