Ogłoszenie z dnia 2021-06-09 - Obwieszczenie

Data wydania 2021-06-09
Tytuł Obwieszczenie

Radziłów 09.06.2021r.

Gk.6220.15.2021.JC

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 238), art. 10, oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm. )

zawiadamiam strony

o zakończeniu postępowania z wniosku Pana Kamila Kozikowskiego zam. Kownatki 21, 19 – 213 Radziłów w  sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzię- cia pod nazwą: „Rozbudowa budynku inwentarskiego do obsady 50 DJP w systemie płytkiej ściółki, w gospodarstwie o obsadzie docelowej 50 DJP na części działki nr 110/3, 109/1, 109/2  we wsi Kownatki gm. Radziłów pow. grajewski woj. podlaskie”  

Ponadto informuję, że w toku postępowania ponownie uzyskano stanowiska:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych II w Łomża Sygn. WSTII.4220.139.2021.MM z dnia 7 czerwca 2021r, 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie Pismo Sygn. BI. ZZŚ.1.4360.193.2021.BG z dnia 8 czerwca 2021r,

Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Grajewie NZ.7040.44.2021 z dnia 9 czerwca 2021r.

 W związku z powyższym, z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać, oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

 Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Uwagi i wnioski można zgłaszać w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 ze zm.).

 

Wójt Gminy      

Krzysztof  Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2021-06-09

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2021-06-11

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2021-06-11