Ogłoszenie z dnia 2023-01-27 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Data wydania 2023-01-27
Tytuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Grajewo 2023.01.27.

  1. 6220.5.2023

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 4 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r., poz.2000 ze zm.) oraz art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz.1029 ze zm.),

z a w i a d a m i a m

że wnioskiem z dnia 20.01.2023 r. ( data wpływu 24.01.2023 r.) Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie ul. Fabryczna 4 19-200 Grajewo złożył wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą : Przebudowa drogi powiatowej nr 1809 B w km 4+785 do km 6+042 i km 7+274 do km 10+302.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust.1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.1839 ze zm.) dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2022 r., poz.1029 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt. Mając na uwadze art. 75 ust. 4 ww. ustawy W przypadku przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar jednej gminy, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie ( Gmina Grajewo -3,159 km, Gmina Radziłów – 1,126 km drogi).

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Grajewo 19-200 Grajewo ul. Komunalna 6, Referacie Rozwoju Gospodarczego, w pokoju nr 3 tel. (86) 2730141 w godzinach 700-1500 .

Ponadto informuję, że dnia 27.01.2023 r. zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie, Pl. Niepodległości 12, 19-200 Grajewo, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych ul. Nowa 2,18-400 Łomża, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku Zarząd Zlewni w Augustowie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 d uooś w przypadku gdy po doręczeniu stronie zawiadomienia o wszczęciu postepowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z wyjątkiem zawiadomienia w trybie określonym w art. 49 Kpa, nastąpi:

1)zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

2) przeniesienie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wskutek innego zdarzenia prawnego,

-nabywca jest obowiązany, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1 –nabywca i zbywca są obowiązani, do niezwłocznego zgłoszenia organowi właściwemu do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach danych nowego właściciela lub użytkowania wieczystego.

Niedokonanie zgłoszenia zgodnie z ust. 3d i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania administracyjnego (art. 74 ust. 3e uooś).

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z up. WÓJTA

 Jerzy Tyszka

Z-ca Wójta

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Radziłów

Data wytworzenia: 2023-01-27

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2023-01-31

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2023-01-31