Ogłoszenie z dnia 2023-01-26 - OBWIESZCZENIE

Data wydania 2023-01-26
Tytuł OBWIESZCZENIE

Wąsosz, 26 stycznia 2023 r.

PP.6220.9.2022

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego zwanej dalej KPA (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m,

że został zebrany pełny materiał dowodowy i zakończono postępowanie wyjaśniające w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 1820 B od km 5+610 do km 11+590”. Z całością zebranego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, w tym między innymi z wymaganymi opiniami organów, strony postępowania mogą się zapoznawać w siedzibie Urzędu Gminy Wąsosz, Plac Rzędziana 8, 19-222 Wąsosz, tel. 86/273 10 01.

Strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, zapoznania się z aktami sprawy, a przed wydaniem decyzji wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Uwagi oraz wnioski można składać w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Wąsosz, Plac Rzędziana 8, 19-222 Wąsosz, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Po upływie tego terminu ustalenia i dane znajdujące się w posiadaniu tutejszego organu, będą stanowiły podstawę do wydania decyzji.

Zgodnie z art. 49 KPA, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Na podstawie art. 36 § 1, w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania, że sprawa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. inwestycji nie będzie mogła być załatwiona w terminie.

Przesunięcie terminu rozpatrzenia wniosku wynikło z konieczności uzupełnienia dokumentów, uzyskania opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zachowania terminów zgodnie z KPA.

Wobec powyższego zawiadamiam o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy do 1 marca 2023 r.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 37 § 1 KPA informuję, iż stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia w przypadku, gdy :


1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 KPA, ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Stosownie do art. 37 § 2 KPA wniesienie przez stronę postępowania administracyjnego ponaglenia, wymaga jego uzasadnienia.

Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, 18-400 Łomża za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie: Wójta Gminy Wąsosz, Plac Rzędziana 8, 19-222 Wąsosz.

 

 Wójt Gminy Wąsosz

Czesław Ołdakowski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Wąsosz

Data wytworzenia: 2023-01-26

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2023-01-27

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2023-01-27