Ogłoszenie z dnia 2021-04-12 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę

Data wydania 2021-04-12
Tytuł Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

  Część I.
  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej położonej na działkach geodezyjnych nr 337, 336/2, 339, 345, 342  obręb Mścichy o długości ok. 1 km wraz z uzyskaniem decyzji – pozwolenia na budowę
  1. pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 104132B, 162609B, 162736B
  2. uwzględnienie kolizji ze wszystkimi mediami (sieć wodno-kanalizacyjna, telekomunikacyjna, energetyczna itp.)
  Projekt budowlany powinien obejmować następujące parametry techniczne drogi:
  1. droga gminna klasy L, posiada mapę do celów projektowych,
  2. jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szer. 5,5 m , nawierzchnię asfaltową na działkach o nr. 337, 336/2, 345, 342 wraz ze zjazdami i wejściami na posesję z kostki betonowej brukowej,
  3. nawierzchnię z kostki betonowej brukowej na działce  o nr. 339 wraz ze zjazdem i wejściem na posesje,
  4. wykonanie chodnika na działkach o nr 337, 336/2, 342, 345 po obu stronach jezdni,
  5. przebudowa istniejącego przepustu przy działce o nr 244/1,
  6. projekt organizacji ruchu.
  Obecna szerokość pasa drogowego wynosi 9 m

  Część II. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej położonej na działkach geodezyjnych o nr 207 i 208 obręb Kownatki o długości ok. 600 m wraz z uzyskaniem decyzji- pozwolenia na budowę
  1. pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr162520B, 162521B
  2. uwzględnienie kolizji ze wszystkimi mediami (sieć wodno-kanalizacyjna, telekomunikacyjna, energetyczna itp.)
  3. wykonanie mapy do celów projektowych,
  Projekt budowlany powinien obejmować następujące parametry techniczne drogi:
  1. droga gminna klasy L,
  2. jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej brukowej o szerokości 5 m,  wraz ze zjazdami i wejściami na posesję,
  3. projekt organizacji ruchu.
  4. wykonanie mapy do celów projektowych
  Obecna szerokość pasa drogowego wynosi 5 m.

  Część III. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej położonej na działce o nr  geodezyjnym nr 342 obręb Glinki o długości ok. 1060 m wraz z uzyskaniem decyzji –pozwolenia na budowę
  1. pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr104179B
  2. uwzględnienie kolizji ze wszystkimi mediami (sieć wodno-kanalizacyjna, telekomunikacyjna, energetyczna itp.)
  Projekt budowlany powinien obejmować następujące parametry techniczne drogi
  1. droga klasy L, gmina posiada mapę do celów projektowych,
  2. jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szer. min. 5,5 m wraz ze zjazdami i wejściami na posesję z kostki betonowej brukowej,
  3. wykonanie chodnika po obu stronach jezdni,
  4. wykonanie odwodnienia ,
  5. projekt organizacji ruchu.
  Obecna szerokość pasa drogowego wynosi 12 m.

 2. Informacje ogólne
  1. Wstępną koncepcję rozwiązań przebudowy drogi Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym przed przystąpieniem do dalszych prac projektowych w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian co do proponowanej technologii przyjętej do projektu.
  2. Dokumentacja winna być kompleksowym opracowaniem, na podstawie której Zamawiający będzie mógł przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz wykonać roboty budowlane.
  3. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zawierać:
   1. projekt budowlany (część opisowa i rysunkowa) wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) i spełniający wymagania rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1935) w ilości 4 egzemplarzy,
   2. projekt wykonawczy uzupełniający i uszczegółowiający projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót spełniający wymagania obowiązujących przepisów prawa w ilości 4 egzemplarzy,
   3. specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych zgodnie z wymogami obowiązującego rozporządzenia ministra w ilości 2 egzemplarzy,
   4. przedmiary robót budowlanych opracowanych zgodnie z wymogami obowiązującego rozporządzenia ministra w ilości 2 egzemplarzy,
   5. kosztorys inwestorski opracowanych zgodnie z wymogami obowiązującego rozporządzenia ministra w ilości 2 egzemplarzy,
   6. projekt stałej organizacji ruchu w ilości 4 egzemplarzy.
   W/w dokumentację należy przekazać w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej   (na    nośniku CD lub DVD) umożliwiającej umieszczenie całej dokumentacji, jako załącznika do SWZ na stronie internetowej i jej pobrania przez Wykonawców.
  4. Do obowiązków Wykonawcy należało będzie także przygotowanie materiałów w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (o ile taka jest wymagana), sporządzenia operatu wodno-prawnego ( o ile jest wymagany) decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego ( o ile jest wymagana), innych niezbędnych uzgodnień wymaganych prawem budowlanym, umożliwiających uzyskanie pozwolenia na budowę przez Inwestora.
  5. Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt winien uzyskać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i decyzje wymagane przepisami szczególnymi, a także inne materiały i opracowania konieczne do sporządzenia dokumentacji, w tym pozyskanie mapy ewidencji gruntów i uproszczony wypis z rejestru gruntów wraz z sąsiadującymi działkami.

 3. Opis wymagań
  O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności zawodowej
  Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek zdolności zawodowej, Zamawiający żąda, by Wykonawca wykazał co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności, która wykonała (była autorem lub współautorem) co najmniej jedną dokumentację projektową oraz dokumentację wykonawczą zawierającą projekt budowlany i wykonawczy obejmującą budowę lub przebudowę drogi.

 4. Wykaz dokumentów
  W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien złożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:
  1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, (jeżeli dotyczy)
  2. oświadczenie, że posiada: uprawnienia do wykonywania działalności pozwalającej na realizację przedmiotu zamówienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia wg załącznika nr 1;
  3. oświadczenie o niezaleganiu z opłatami w podatkach i na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wg załącznika nr 1;
  4. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia wg załącznika nr 1;
  5. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wg załącznika nr 2
  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń składających się na ofertę.

 5. Zamawiający umożliwia składanie ofert cząstkowych na poszczególne części zapytania.

 6. Kryteria oceny ofert
  W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
  cena – 100 %

 7. Termin realizacji zamówienia
  Wykonawca zobowiązany jest w terminie do dnia 15 listopada 2021 r. złożyć wniosek o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Grajewie.
  Za dzień zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia uważa się datę uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z kompletną dokumentacją projektową.

 8. Warunki płatności
  1. Płatne 70% po złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę,
  2. Płatne 30% po uzyskaniu prawomocnej decyzji.

 9. Termin i miejsce złożenia oferty
  Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Radziłowie, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów do dnia  23 kwietnia 2021 r. do godz. 12.00: w kopercie zapieczętowanej z napisem „Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr …….w msc.”

 10. Informacje ogólne
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, w tym także po terminie składania ofert.
  2. Zamawiający przewiduje procedurę wzywania do uzupełniania dokumentów.

 11. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, NIP 719-154-40-50, Regon 450669737;
  2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Radziłów jest Pani/Pana Mariusz Pientkowski, kontakt:  mpientkowski@nanocom.com.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 18 i nast. Ustawy Prawo budowlane w celu związanym z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w rozdziale I prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres trwania umowy oraz do zakończenia przedawnienia roszczeń z tytułu należytego wykonania umowy;
  6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości oceny oferty i zawarcia umowy;
  7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
  8. posiada Pani/Pan:
   • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu dodanych osobowych Pani/Pana dotyczących;
   • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
   • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
   • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  9. nie przysługuje Pani/Panu:
   • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d  lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
   • prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
   • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Roman - Referat gospodarki komunalnej

Data wytworzenia: 2021-04-12

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2021-05-06

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2021-04-12